Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ TERAZ
Strona główna
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na przeprowadzenie Poradnictwa Zawodowego i Poradnictwa Psychologicznego dla klientów MGOPS PACANÓW Drukuj
Wpisany przez Edward Wojniak   
środa, 07 sierpnia 2019 12:29

baner

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na przeprowadzenie

Poradnictwa Zawodowego i Poradnictwa Psychologicznego

dla klientów MGOPS PACANÓW

w ramach realizacji Projektu

pn. „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO"


w ramach Działania: RPSW.09.01.00 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020


Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej + załączniki [ pdf ].

Poprawiony: środa, 07 sierpnia 2019 14:56
 
Informacja Drukuj
Wpisany przez Edward Wojniak   
wtorek, 05 grudnia 2017 18:38

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie informuje, iż rodziny które dotychczas korzystały w 2017 r. z dożywiania dzieci w szkołach i chcą nadal korzystać z takiej formy prosimy o składanie wniosków na nowy rok 2018.
Osoby i rodziny dotychczas nie korzystające, a mające potrzebę skorzystania z tej formy pomocy mogą w każdym czasie taki wniosek złożyć.

Kierownik GOPS

E Wojniak

 
Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny w 2017 roku Drukuj
Wpisany przez Edward Wojniak   
piątek, 24 listopada 2017 06:48

W listopadzie 2017 r. Wójt Gminy podpisał umowę uczestnictwa w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017., finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mającego za zadanie wspieranie rodzin z problemami. Wsparcie będzie realizowane przez asystenta rodziny. Realizacja przedsięwzięcia jest powierzona Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
Dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.
Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – przewidywany okres zatrudnienia 01.12 - 31.12.2017 r.
Warunki naboru w oparciu o art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.:Dz.U 2017 poz. 697) przedstawionych poniżej.

Poprawiony: piątek, 24 listopada 2017 06:59
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Drukuj
Wpisany przez Edward Wojniak   
poniedziałek, 17 października 2016 20:43

       alt              alt          alt

Poprawiony: poniedziałek, 17 października 2016 21:44
Więcej…
 
Projekt partnerski Drukuj
Wpisany przez Edward Wojniak   
wtorek, 23 sierpnia 2016 21:59
Poprawiony: środa, 07 września 2016 20:23
Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze na asystenta w 2016 r. Drukuj
Wpisany przez Edward Wojniak   
wtorek, 05 lipca 2016 21:42

Ogłoszenie o naborze na stanowisko


asystenta rodziny w 2016 roku


W czerwcu 2016 r. Wójta Gminy przyjął zobowiązanie uczestnictwa w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mającego za zadanie wspieranie rodzin z problemami. Wsparcie będzie realizowane przez asystenta rodziny. Realizacja przedsięwzięcia jest powierzona Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – przewidywany okres zatrudnienia 13.07 - 31.12.2016 r.

Warunki naboru w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz.U. 2016 poz. 575) przedstawione poniżej.

Art. 12. 1. Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną

i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi

zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy

z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Asystent rodziny będzie zobowiązany do prowadzenia pracy z rodzinami w miejscu ich zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez daną rodzinę.

Zadaniami asystenta będą te wyszczególnione w art. 15 ust. 1 ustawy w/w.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie

2. kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu),

3. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (oryginały do wglądu) lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

4. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

5. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,

7. oświadczenie kandydata o niekaralności,

8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.

9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd albo że taki obowiązek na nim nie ciąży,

10. podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm."

Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny" w terminie do 13 lipca 2016 r. do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie , pok. Nr 1 albo pocztą

na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15 pok. Nr 1, 28-133 Pacanów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 3765459 w. 19 w pon.- pt w godz. 7:00 do 15:00.

Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

Kier. GOPS Pacanów  E Wojniak

Poprawiony: wtorek, 05 lipca 2016 22:23
 
Ogłoszenie Drukuj
Wpisany przez Edward Wojniak   
poniedziałek, 14 marca 2016 20:59

                                                 Ogłoszenie

W Gminie Pacanów druki wniosków o świadczenie wychowawcze ("500+") są wydawane w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Pacanowie mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 15 w godzinach pracy od 700

do 1500.

Wpełnione wnioski będą przyjmowane od 01.04.2016 r.


Kier. GOPS

E Wojniak

Poprawiony: poniedziałek, 17 października 2016 22:46
 
PROGRAM RODZINA 500+-PODSTAWOWE INFORMACJE Drukuj
Wpisany przez MRPiPS   
środa, 09 marca 2016 21:54

 

Informacje o programie „Rodzina 500 plus"

Program „Rodzina 500 plus" to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na każdą pociechę. Rada Ministrów skierowała projekt ustawy do Sejmu.

500 plus a inne świadczenia Ważne!: Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe

Rodziny po rozwodzie

Liczenie dochodu

Jak otrzymać świadczenie?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 r.ż. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

Dziecko do 25 r.ż., które nadal pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy netto 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Wystarczy złożyć wniosek przez internet lub w gminie. W przypadku osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko gmina dokona weryfikacji ich dochodów. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.

Program „Rodzina 500 plus" w liczbach

2,7 mln tyle rodzin skorzysta z programu

3,7 mln tyle dzieci zostanie objętych wsparciem

176 - 190 tys. zł tyle kosztuje wychowanie dziecka

57% - 61% tyle kosztów utrzymania dziecka pokryje program 500plus

15 – 30% tyle budżet u rodziny przeznaczają na utrzymanie dziecka

317 tys. zł tyle kosztuje wychowanie dwójki dzieci

504 zł przeciętne wydatki na osobę w rodzinie z trójką dzieci

6 tys. zł tyle rocznie dostaną rodzice na wychowanie dziecka

18 tys. zł tyle rocznie dostaną mniej zamożni rodzice z trójką dzieci

324 tys. zł tyle dostaną mniej zamożni rodzice na wychowanie trójki

dzieci do 18 r.ż.

Kiedy wnioski?

500 zł, czyli ile?

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia br. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (do 1 lipca br.), rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są wyższe niż 800 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez starsze dziecko 18 r.ż. Rocznie rodziny o niskich dochodach z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys. zł. Dochody najmniej

zamożnych rodzin z jednym dzieckiem wzrosną o 48%, z dwojgiem – o 53%.

Pytania i odpowiedzi na temat programu „Rodzina 500 plus"

Dla kogo?

Wysokość świadczenia

Kryterium dochodowe

Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?

Czy kwota świadczenia będzie waloryzowana?

Kogo będzie obowiązywało kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie?

Czy osoby o wyższych dochodach również dostaną świadczenie?

Czy rodzice dostaną 500 złotych na drugie dziecko, w przypadku, gdy pierwsze skończyło 18 lat, ale

nadal pozostaje na ich utrzymaniu?

Czy rodzinie z jednym dzieckiem, której dochód przekracza 800 zł, urodzi się drugie dziecko i tym

samym dochód na osobę spadnie poniżej 800 zł, będzie przysługiwało wsparcie na dwoje dzieci?

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka.

Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski na kolejne okresy będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie jednak dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków, kiedy Program wejdzie w życie.

To kwota, od której nie będą odprowadzane podatki. To kwota bezpośrednio dla rodziny. Rada Ministrów będzie mogła podnieść kwotę świadczenia w oparciu o wskaźniki wzrostu inflacji. Kryterium dochodowe będzie dotyczyło tylko rodziców lub opiekunów wnioskujących o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Podstawowe dane o dochodach gmina będzie mogła pozyskać sama,

wtedy nie trzeba będzie dołączać tych informacji.

Rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku życia dziecka.

Dziecko do 25 r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł netto (1200 zł netto w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego).

Tak, do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie (składanie wniosku, wypłata świadczeń)

Liczenie dochodu

Status rodziny

Czy urzędnicy ośrodków pomocy społecznej będą mieli dostęp do informacji o dochodach Polaków,

którzy wystąpią o 500 zł zasiłku na dziecko?

Czy samotni rodzice również dostaną wsparcie z Programu?

Jak liczyć dzieci z tzw. patchworkowych związków?

Jak zasiłek będzie wypłacany w przypadku rodziców, którzy się rozwodzą?

Czy Program Rodzina 500plus dotyczy także dzieci adoptowanych?

Jak otrzymać świadczenie?

Kiedy można złożyć wniosek?

Gromadzenie danych o dochodach będzie odbywało się w ten sam sposób, jak w przypadku innych świadczeń. Dostęp do podstawowych informacji o dochodach gmina będzie miała jedynie w przypadku tych osób, które starają się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Rodziny niepełne, obok świadczenia wychowawczego mogą też otrzymać świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego czy specjalny dodatek z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci. Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje. Tak, świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.

Wystarczy złożyć wniosek – przez internet lub w gminie.. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą

wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Inne

Czy rodziny mieszkające za granicą będą mogły pobierać świadczenie?

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Zgodnie z projektem Programu Rodzina 500plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce.

Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

Wydatkowanie świadczenia

Czy dzieciom, które znajdują się w tzw. pieczy zastępczej, 500 zł nie będzie przysługiwać?

Jakie będą konsekwencje uniemożliwienia wywiadu środowiskowego? Sama próba jego przeprowadzenia nie musi się kończyć sukcesem, jeśli strona nie wpuści pracownika socjalnego do domu.

Czy wydatkowanie środków będzie kontrolowane?

Dla rodzin zastępczych kierowane jest odrębne wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w którym obok licznych dodatków podstawowe wsparcie kształtuje się na poziomie nie niższym niż 660 zł (rodziny spokrewnione) oraz 1000 zł (rodziny niespokrewnione). Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Będzie to odmowa przyznania świadczenia wychowawczego lub wstrzymanie jego wypłaty. Szanujemy autonomię rodziny i wierzymy, że ona najlepiej wie, czego dziecku potrzeba. W nadzwyczajnych sytuacjach będą mogły być zastosowane mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczeń lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Będzie to takie samo rozwiązanie jak obowiązujące od wielu lat w ustawie o świadczeniach rodzinnych. W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Pracownik organu wypłacającego

świadczenie 500 zł, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową ( np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłata za pobyt dziecka w złobku, przedszkolu itp.).

Program „Rodzina 500 plus" – kompendium wiedzy

1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.

2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.

4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowe: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

5. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

6. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

7. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

8. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.

9. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

10. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

11. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:

• oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób

• w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

• w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,

• w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,

• w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

12. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.

13. Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.

14. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.

15. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

16. Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

17. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program wchodzi w życie.

 

18. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy - od 1 października do 30 września następnego roku

Poprawiony: poniedziałek, 14 marca 2016 20:56
Więcej…
 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3