OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Drukuj
Wpisany przez Edward Wojniak   
poniedziałek, 17 października 2016 20:43

       alt              alt          alt

                                                                                                       Busko-Zdrój, 17.10.2016 r.

                                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

Przedmiot zamówienia: Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie"

I. „Dobry Zawód – Lepsze Życie NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju

2. Adres zamawiającego: al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój

3. Numer telefonu i faksu zamawiającego: tel. 41 370 81 86, fax. 41 378 84 58

4. Adres e-mail zamawiającego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5. Adres strony internetowej: www.centrumbusko.pl

II. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój - sekretariat Dyrektora

2. Termin składania ofert upływa w dniu 24.10.2016 roku, o godz. 0900.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2016 roku o godz. 0915 w siedzibie zamawiającego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi w ramach realizacji projektu pn. „Dobry Zawód – Lepsze Życie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z następującymi jednostki:

  •  Gmina Gnojno / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie
  •  Gmina Wiślica / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy
  •  Gmina Tuczępy / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach
  •  Gmina Solec-Zdrój / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
  •  Gmina Pacanów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
  •  Gmina Nowy Korczyn / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 80530000-8, 80570000-0;

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został odpowiednio w SIWZ

4. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w załącznik 1 do SIWZ – Wzór umowy.

IV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w odpowiedniej części zamówienia, są:

a) Cena oferty - 50 %

b) Doświadczenie - 20 %

c) Certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych - 5%

d) Akredytacja Kuratora Oświaty na szkolenia - 10%

e) Deklarowana efektywność zatrudnienia - 15%

 

Link do strony Lidera projektu

 

http://www.pcpr.busko.pl/cms/128-aktualnosci/2016/917-ogloszenie-o-zamowieniu-10-2016.html .

Poprawiony: poniedziałek, 17 października 2016 21:44