Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ TERAZ
Strona główna Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne Drukuj
Wpisany przez Edward Wojniak   
sobota, 30 czerwca 2012 11:56

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z upoważnienia Wójta Gminy prowadzi postępowanie, wydaje decyzje i wypłaca świadczenia rodzinne w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2006r. nr 139 poz. 992 z póź. zm.).

Świadczeniami rodzinnymi są:

  1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
  2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;
  3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Świadczenia rodzinne są przyznawane na wniosek złożony przez osobę uprawnioną wraz z kompletem dokumentów przy spełnieniu warunków określonych powyższą ustawą.

Do podstawowych warunków należy w przypadku zasiłku rodzinnego:

  • Dochód nie przekraczający 504zł na osobę w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 583zł,
  • Wychowywanie dziecka w wieku do 18 roku życia, a w przypadku nauki w szkole do 21 roku , lub do 24 roku życia gdy dziecko jest niepełnosprawne i uczy się w szkole albo szkole wyższej.

Okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada i kończy 31 października następnego roku.

Wniosek o zasiłek rodzinny składa na okres zasiłkowy od 1-go września danego roku i by zachować terminową wypłatę za listopad i grudzień winien być złożony odpowiednio w terminach do 30-go września i 31-go października. Wniosek może zostać złożony również w innych terminach w okresie zasiłkowym jednak świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje on niezależnie od dochodu w okresie stwierdzonej niepełnosprawności znacznego stopnia osoby uprawnionej na wniosek złożony do GOPS. Wniosek złożony do trzech miesięcy od chwili jego wydania przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności uprawnia do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku o niepełnosprawność w orzecznictwie na czas ustalenia niepełnosprawności. Wyłącza z prawa pobierania zasiłku pielęgnacyjnego pobieranie dodatku pielęgnacyjnego z ZUS bądź KRUS.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje również osobie posiadającej umiarkowany stopień niepełnosprawności w przypadku powstania niepełnosprawności do 21-go roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł.

Innym rodzajem świadczenia rodzinnego jest świadczenie pielęgnacyjne. Przysługuje ono osobie, która rezygnuje z zatrudnienia lub takiej pracy nie może podjąć z powodu konieczności opieki nad osobą spokrewnioną względem której ciąży na niej obowiązek alimentacyjny zgodnie z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka żywego przysługuje ojcu lub matce dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznego w okresie 12 miesięcy od jego urodzenia lub objęcia opieką. Zapomoga przysługuje w wysokości 1000zł

Poprawiony: sobota, 30 czerwca 2012 12:05